onboarding

Onboarding

Onboarding – kluczowy proces w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Onboarding, odgrywa istotną rolę w budowaniu silnej i wydajnej organizacji. To kompleksowy proces, który obejmuje wiele działań mających na celu jak najszybsze wprowadzenie pracownika w zakres obowiązków oraz kulturę i wartości firmy. Przeprowadzony prawidłowo, może mieć ogromny wpływ na jego integrację oraz efektywność pracy.

Onboarding – definicja

Onboarding, zwany również procesem wdrażania pracownika lub adaptacją nowego pracownika, to kompleksowy proces wprowadzenia nowej osoby do organizacji i zapewnienia jej sprawnego startu w nowej roli. Onboarding jest elementarnym etapem cyklu zatrudnienia, który ma na celu zintegrowanie pracownika ze strukturą firmy oraz umożliwienie mu efektywnego działania od samego początku.

Onboarding, a integracja pracownika – różnice

Często spotyka się używanie terminów „onboarding” i „integracja pracownika” jako synonimów, jednak istnieje subtelna różnica między nimi. Integracja pracownika koncentruje się głównie na wpasowaniu nowego pracownika w istniejącą kulturę organizacyjną i relacje między pracownikami. Skupia się na tym, aby nowa osoba czuła się częścią zespołu i była w stanie skutecznie współpracować z innymi.

Z kolei proces onboardingowy obejmuje nie tylko aspekt integracyjny, ale również dostarcza nowemu pracownikowi niezbędnych informacji, zasobów i narzędzi, które są niezbędne do skutecznego wykonywania jego obowiązków. Proces ma na celu przekazanie nowej osobie wiedzy na temat firmy, jej strategii, celów, wartości, struktury organizacyjnej, polityk, procedur i systemów. Onboarding może również obejmować szkolenia na temat specyficznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy oraz wprowadzenie do istotnych kontaktów w organizacji.

Onboarding – jak długo trwa?

Warto podkreślić, że onboarding nie kończy się po kilku pierwszych dniach czy tygodniach nowego zatrudnienia. Dobrze zaprojektowany proces onboardingu trwa zazwyczaj przez pierwsze 3-6 miesięcy od przyjęcia pracownika, z możliwością dalszego wsparcia w dłuższej perspektywie czasowej. Ważne jest, aby nowy pracownik czuł się mile widziany, dobrze zintegrowany i gotowy do skutecznego działania w organizacji. Dlatego warto inwestować w doskonalenie procesów onboardingu w celu zwiększenia zaangażowania i retencji pracowników.

Cele onboardingu

Integracja nowego pracownika z zespołem oraz kulturą organizacyjną

Wprowadzenie do zasad i wartości firmy umożliwia nowemu pracownikowi lepsze zrozumienie sposobu działania organizacji oraz jej celów. Dzięki temu procesowi pracownik szybko staje się częścią zespołu i może efektywnie współpracować z innymi.

Zapewnienie nowemu pracownikowi niezbędnych narzędzi oraz wiedzy

Chodzi tutaj o przekazanie dokładnych informacji na temat stanowiska pracy, zadań, procedur oraz systemów, które będą mu potrzebne w codziennej pracy. Efektywny onboarding pozwala nowemu pracownikowi poczuć się pewnie i kompetentnie w swojej roli.

Zbudowanie długoterminowej relacji z nowym pracownikiem

Wprowadzenie go do organizacji w sposób profesjonalny, przyjazny i wsparcie w pierwszych dniach i tygodniach pracy sprawia, że pracownik czuje się doceniony i ważny. Jest to ważne, ponieważ badania pokazują, że dobrze przeprowadzony proces onboardingu znacznie zwiększa retencję pracowników, co ma pozytywny wpływ na wyniki firmy.

Korzyści efektywnego wdrożenia nowego pracownika

Przyspieszony proces adaptacji nowego pracownika

To prowadzi do szybszego osiągnięcia pełnej wydajności. Poprzez zapewnienie konkretnych informacji i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy, pracownikom jest łatwiej poczuć się pewnie i skutecznie wykonywać swoje obowiązki.

Budowanie poczucia przynależności do organizacji

Pracownicy, którzy czują się mile widziani i docenieni od pierwszych dni swojej pracy, są bardziej zaangażowani i motywowani do osiągnięcia sukcesów. Zadowoleni pracownicy często angażują się w większym stopniu w pracę zespołową i są bardziej lojalni wobec organizacji.

Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów

Informacje o zasadach bezpieczeństwa, protokołach i procedurach organizacyjnych są kluczowe dla nowego pracownika, aby uniknąć potencjalnych niebezpiecznych sytuacji.

Pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną

Nowi pracownicy, którzy szybko wpasowują się do zespołu i angażują się w życie firmy, mogą przyczynić się do stworzenia pozytywnej atmosfery pracy i wzmacniania wartości organizacyjnych.

Elementy składowe onboardingu

Przygotowanie przed przyjęciem do pracy

Planowanie procesu

W planowaniu procesu przyjmowania nowego pracownika należy uwzględnić kilka istotnych aspektów. Po pierwsze, warto zadbać o odpowiednie zasoby i narzędzia, które przydadzą się nowemu pracownikowi na początku jego drogi w firmie. Może to obejmować m.in. zakup i skonfigurowanie odpowiedniego sprzętu lub programów, zapewnienie dostępu do niezbędnych dokumentów i szkoleń, a także przygotowanie odpowiedniego stanowiska pracy.

Warto również ustalić harmonogram spotkań i szkoleń w celu wprowadzenia nowej osoby w obowiązki oraz zapoznania jej z zespołem. Te początkowe kontakty mogą być kluczowe dla budowania relacji i integracji nowego członka zespołu. Warto również przemyśleć, które osoby będą miały bezpośredni kontakt z pracownikiem na co dzień i zaplanować, jakie informacje będą musiały przekazać.

Komunikacja z nowym pracownikiem przed rozpoczęciem pracy

Ten aspekt służy wyeliminowaniu stresu i poczucia niepewności związanej z nowym miejscem pracy. Ważne jest, aby HR utrzymywało regularny kontakt z przyszłym pracownikiem i dostarczało mu wszelkich niezbędnych informacji.

Przed rozpoczęciem pracy nowy pracownik powinien otrzymać pakiet powitalny, zawierający między innymi informacje dotyczące daty i godziny rozpoczęcia pracy, planu przyjęcia oraz informacji o firmie. Warto również dostarczyć informacje o zespole, w którym będzie pracował, takie jak imiona i nazwiska członków zespołu oraz ich stanowiska.

Dobrą praktyką jest także organizowanie spotkań w celu zapoznania nowego pracownika z firmowymi wartościami, misją i strategią. To może pomóc w szybkim zidentyfikowaniu się z firmą oraz poczuciu więzi z jej celem.

Wprowadzenie do organizacji

Zapoznanie z misją, wartościami i kulturą firmy

Misja, wartości i kultura firmy są fundamentalnymi filarami, na których opiera się organizacja. Warto zainicjować proces zapoznawania nowych pracowników z tymi elementami w pierwszych dniach ich pracy. Dzięki temu będą mieli jasne wytyczne dotyczące celów organizacji i sposobu, w jaki firma chce osiągnąć sukces. Dodatkowo, dzięki przedstawieniu wartości, pracownicy będą mieli wytyczne dotyczące zachowań etycznych i kultury pracy, które są istotne dla organizacji.

Prezentacja struktury organizacyjnej i zespołu

Ważne by nowi pracownicy mieli świadomość, w jakim dziale i zespole zostali umieszczeni oraz jakie są ich role i odpowiedzialności. Poznanie współpracowników i zrozumienie hierarchii dają nowym pracownikom poczucie przynależności i ułatwia nawiązywanie relacji z innymi członkami zespołu.

Omówienie podstawowych procedur i regulaminu pracy

Istotne jest poinformowanie nowych pracowników o zasadach dotyczących godzin pracy, urlopu, absencji, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innych ważnych procedurach, które obowiązują w organizacji. Wprowadzenie do tych procedur pozwala im na szybkie zaadaptowanie się do firmowego środowiska pracy i zrozumienie oczekiwań wobec nich.

Szkolenia i rozwój

Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że inwestowanie w szkolenia specjalistyczne oraz rozwój zawodowy pracowników przynosi wiele korzyści zarówno dla firm, jak i dla samych pracowników.

Szkolenia specjalistyczne

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych może znacznie podnieść jakość pracy i efektywność działań w organizacji. Specjaliści HR powinni zwrócić uwagę na identyfikację potrzeb szkoleniowych wśród pracowników oraz zaproponować odpowiednie programy szkoleniowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwijanie umiejętności technicznych, czy też poznawanie nowych narzędzi czy technologii, specjalistyczne szkolenia umożliwiają pracownikom poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności, co przekłada się na wzrost kompetencji i wartości dodanej dla firmy.

Zdefiniowanie ścieżki rozwoju

Warto skupić się na tym, aby każdy pracownik miał jasno określone cele i możliwości awansu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego może obejmować identyfikację wymagań dotyczących danego stanowiska, określenie umiejętności i kompetencji, które pracownik musi posiadać, oraz ustalenie środków i narzędzi, które pomogą osiągnąć te cele.

Wsparcie i integracja

Przydzielenie mentora lub opiekuna

Mentor, będący doświadczonym członkiem zespołu, pełni rolę przewodnika dla nowego pracownika, udzielając mu wskazówek, dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz wspierając go w jego rozwoju zawodowym. Dzięki temu nowy pracownik może szybko odnaleźć się w firmie, a także zwiększyć efektywność swojej pracy.

Umożliwienie nawiązania kontaktów z innymi pracownikami

Warto stwarzać odpowiednie warunki do nawiązywania relacji między nowymi pracownikami a już obecnymi członkami zespołu. Mogą to być m.in. programy mentoringowe, spotkania integracyjne, czy nawet codzienne interakcje w ramach pracy zespołowej. Dzięki tym działaniom nowi pracownicy mają szansę poznać innych ludzi, zrozumieć kulturę organizacji oraz poczuć się częścią zespołu.

Organizacja spotkań integracyjnych

Specjalne wydarzenia, mogą wpłynąć zarówno na zacieśnienie relacji między członkami zespołu, jak i stworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy oraz efektywnej komunikacji. Spotkania integracyjne mogą mieć różnorodną formę – od imprez plenerowych po warsztaty rozwoju osobistego. Ważne jest, aby brały w nich udział zarówno nowi pracownicy, jak i już obecni członkowie zespołu. Dzięki temu wszyscy mają szansę na lepsze poznanie siebie nawzajem, a także na wymianę doświadczeń i cennych informacji.

Wyzwania i bariery dla skutecznego onboardingu

Najczęstsze trudności związane z onboardingiem

Brak spójnej strategii

Często organizacje nie posiadają klarownej strategii na temat onboardingu. Brak struktury i odpowiednich narzędzi może prowadzić do chaosu i dezorientacji zarówno u nowych pracowników, jak i u osób odpowiedzialnych za ich wdrożenie.

Komunikacja

Niewłaściwa komunikacja między zespołem HR a nowymi pracownikami może być poważną przeszkodą. Niejasne informacje, brak komunikacji wewnętrznej i niedostateczne wsparcie emocjonalne mogą sprawić, że nowi pracownicy poczują się odrzuceni i niespójnie wprowadzeni do organizacji.

Zbyt skomplikowane procedury

Nadmiar dokumentów, zbyt wiele szkoleń i formalności mogą przytłaczać nowych pracowników. W takiej sytuacji, skuteczny onboarding może być niemożliwy, a nowi pracownicy mogą mieć trudności z szybkim dostosowaniem się do nowego środowiska pracy.

Jakie bariery mogą utrudniać proces wdrożenia?

Brak dedykowanego czasu

Jednym z najczęstszych problemów z onboardingiem jest niedostateczna ilość czasu poświęconego na zapoznanie nowych pracowników z ich obowiązkami i środowiskiem pracy. Wszystko musi odbywać się w pośpiechu, co utrudnia efektywne wprowadzenie ich do zespołu.

Negatywna atmosfera organizacyjna

Jeśli organizacja ma toksyczną kulturę pracy lub problemy z przywództwem, może to negatywnie wpłynąć na proces onboardingowy. Nowi pracownicy mogą czuć się nieswojo w takim środowisku i nie być w stanie efektywnie zaadaptować się do nowej roli.

Brak wsparcia ze strony zespołu

Jeśli nowy pracownik nie otrzymuje wsparcia ze strony swojego zespołu, może to skutkować poczuciem izolacji i dezorientacji. Wsparcie ze strony doświadczonych kolegów z pracy jest niezwykle istotne dla udanego procesu onboardingu.

Badania i statystyki dotyczące efektywności onboardingu

Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują na korzyści płynące z odpowiednio przeprowadzonego onboardingu.

Redukcja czasu potrzebnego na osiągnięcie pełnej produktywności

Według badań, osoby, które przeszły skuteczny proces wdrożenia, zaczynają efektywnie pracować już po kilku miesiącach, podczas gdy bez dobrze zaplanowanego onboarding procesu ten czas może się wydłużyć nawet do 9-12 miesięcy.

Utrzymanie nowych pracowników w organizacji na dłuższą metę

Badania wykazują, że dobrze przeprowadzony proces wprowadzania nowych pracowników znacząco wpływa na ich zaangażowanie i lojalność wobec firmy. Osoby, które czują się dobrze zintegrowane i wspierane w pierwszych tygodniach i miesiącach pracy, mają większą motywację do dalszego rozwoju w danej organizacji.

Poznanie kultury organizacyjnej, zrozumienie celów i wartości firmy oraz nawiązanie relacji z kluczowymi osobami w organizacji są istotne zarówno dla nowych pracowników, jak i dla samej firmy. Badania pokazują, że dobrze przeprowadzone onboardingi prowadzą do lepszej komunikacji i współpracy w zespole, co przekłada się na jakość pracy oraz osiągane wyniki.

Oszczędność kosztów

Skuteczny proces onboardingu pozwala na szybsze dostosowanie się do nowego stanowiska i roli, co minimalizuje ryzyko popełniania błędów oraz potrzebę dodatkowego szkolenia czy wsparcia. To z kolei wpływa na oszczędność czasu i zasobów organizacji.

Innowacyjne rozwiązania w onboardingu

Dzięki technologii, firmom otwierają się szerokie możliwości do automatyzacji i usprawnienia procesu onboardingu.

System zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Może on być wykorzystany do gromadzenia i analizowania danych kandydatów na stanowiska. Dzięki temu firma może lepiej zrozumieć preferencje i potrzeby nowych pracowników, co umożliwia dostosowanie procesu onboardingu do indywidualnych oczekiwań.

Platformy e-learningowe

Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia zapoznanie się z firmowymi procedurami i kulturą organizacyjną przed rozpoczęciem pracy. Dodatkowo, nowoczesne platformy e-learningowe pozwalają na personalizację treści, co pozwala pracownikom zdobywać wiedzę w tempie odpowiadającym ich indywidualnym potrzebom.

Przykłady nowatorskich metod onboardingowych

Onboarding wirtualny

Wraz z rozwojem technologii komunikacyjnych, coraz popularniejsze staje się przeprowadzanie procesu onboardingu w środowiskach wirtualnych. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia pracownikowi zapoznanie się z firmą i zespołem, bez konieczności fizycznego spotkania. Pracownik może uczestniczyć w wideokonferencjach, wirtualnych warsztatach i prezentacjach, co umożliwia natychmiastowe zaangażowanie w życie organizacji.

Peer mentoring

W tradycyjnym modelu onboardingu, wiedzę o firmie i pracy przekazuje przede wszystkim menadżer lub szkoleniowiec. Jednak nowe podejście polega na wykorzystaniu pracownika z doświadczeniem jako mentora dla nowego członka zespołu. Tego rodzaju metoda pozwala na szybsze wdrożenie w obowiązujące procedury, ale również umożliwia nawiązanie relacji między pracownikami.

Gamifikacja

Oznacza wykorzystanie elementów gier i rywalizacji w procesie onboardingu i może być efektywnym i interesującym rozwiązaniem. Pracownikom można przydzielić zadania i cele do osiągnięcia, nagradzać ich za postępy i zachęcać do zdobywania wiedzy w atrakcyjny sposób. W ten sposób proces onboardingu staje się nie tylko bardziej angażujący, ale również pomaga w szybszym przyswojeniu informacji.

Oprogramowanie SkillsMatrix – jeszcze skuteczniejszy onboarding

Oprogramowanie matrycy kompetencji może być bardzo przydatne w procesie wprowadzania nowego pracownika do firmy. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób może ono ułatwić ten proces:

Ocena kompetencji

Matryca kompetencji pozwala na dokładne określenie i ocenę kompetencji każdego pracownika. Dzięki temu można dowiedzieć się, jakie umiejętności i doświadczenie posiada nowy pracownik oraz na jakim poziomie jest w każdej z tych kompetencji. To pozwala zidentyfikować mocne strony pracownika i obszary, które wymagają dalszego rozwoju.

Planowanie szkoleń i rozwoju

Na podstawie oceny kompetencji nowego pracownika, matryca kompetencji umożliwia stworzenie spersonalizowanego planu szkoleń i rozwoju. Dzięki temu można skoncentrować się na obszarach, w których pracownik jeszcze się rozwija, dzięki czemu szybko zdobędzie niezbędne umiejętności do wykonywania swojej pracy.

Dostosowywanie zadań i projektów

Matryca kompetencji pozwala również na odpowiednie dostosowanie zadań i projektów do umiejętności i doświadczenia nowego pracownika. Dzięki temu można zapewnić mu zadania, które odpowiadają jego kompetencjom, jednocześnie dając mu możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.

Monitorowanie postępów

Oprogramowanie matrycy kompetencji umożliwia ciągłe monitorowanie postępów nowego pracownika w rozwoju jego umiejętności. Dzięki temu można śledzić, jakie postępy są dokonywane i czy pracownik osiąga wyznaczone cele rozwojowe. To pozwala na dostosowanie planu szkoleń i rozwoju, jeśli jest to konieczne.

Bezpłatna konsultacja

Umów prezentację, poznaj nasz system i zadaj nam dowolne pytanie na temat korzyści dla pracowników i firmy wynikających ze stosowania oprogramowania.

 

Wsparcie HR od Signalo

Poznaj historię naszego Klienta.

Adam był managerem w dużej firmie, odpowiedzialnym za tworzenie harmonogramów pracy dla swojego zespołu. Miał problem z efektywnym przydzielaniem zadań, ponieważ nie miał jednego centralnego miejsca, gdzie mógłby przechowywać informacje o umiejętnościach i aktualnych uprawnieniach swoich pracowników.

Samotne zmagania

Przez długi czas Adam próbował sobie radzić samodzielnie, ale jego praca była trudna i żmudna. Był coraz bardziej zestresowany i zniechęcony, nie mogąc znaleźć rozwiązania na swoje problemy.

Odkrycie narzędzia

Jednak pewnego dnia natrafił na oprogramowanie SkillsMatrix i postanowił go wypróbować. Po opanowaniu programu wszystko zaczęło się odmieniać. Dzięki matrycy kompetencji mógł łatwo przeglądać umiejętności i uprawnienia swoich pracowników, co pozwoliło mu tworzyć harmonogramy pracy szybciej i bardziej efektywnie. Miał wiedzę na temat tego, komu kończą się aktualne uprawnienia, jakich kompetencji brakuje aktualnie w jego zespole.

Efekty

Adam był zdumiony, jak dużą różnicę mogło przynieść proste narzędzie.
Od tego momentu jego życie zawodowe stało się o wiele łatwiejsze i bardziej produktywne. Dzięki oprogramowaniu matrycy kompetencji mógł skupić się efektywnym zarządzaniu zespołem i rozwijaniu swojej kariery.

matryca kompetencji

Postaw na te korzyści

Program umożliwia łatwe śledzenie i zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami pracowników. Dzięki temu można łatwo określić, którzy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania określonych zadań.

Dzięki SkillsMatrix managerowie mogą łatwo określić, jakie braki w kompetencjach mają ich pracownicy i zaplanować odpowiednie szkolenia lub programy rozwoju zawodowego, aby poprawić ich umiejętności.

Dzięki precyzyjnemu określeniu kompetencji i umiejętności pracowników, managerowie mogą skuteczniej przydzielać zadania oraz tworzyć zespoły robocze, które są odpowiednio zróżnicowane pod względem umiejętności i doświadczenia.

SkillsMatrix pozwala na szybkie określenie, jakie kompetencje są potrzebne w danej firmie i pomaga w określeniu, jakie umiejętności powinien posiadać nowy pracownik. Dzięki temu proces rekrutacji staje się bardziej efektywny.

Oprogramowanie pozwala na szybkie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb i wymagań firmy, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.

Zainspiruj się historią Adama

Zainspiruj się historią Adama i poznaj skuteczne narzędzie, które zwiększy efektywność Twojej pracy. Skorzystaj z darmowej konsultacji i poznaj lepiej nasze rozwiązanie.

Call Now